fbpx
Spring naar de inhoud
 1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en verkooptransactie via de website en webshop www.moments.be.

Door het plaatsen van een bestelling erken je de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaarden met de daarin vermelde rechten en plichten.

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van de Koper de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de bestelling geplaatst werd.

 1. Identiteit verkoper

MOMents.be is eigendom van Sophie Obin met maatschappelijke zetel op

Abbeloos 15
8720 Dentergem
België
BE0562.822.308
info@moments.be

 1. Registratie

Registratie van een account op onze webshop is voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch vakbekwaam zijn. Met het aanmaken van een account bevestig je het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Een e-mailadres kan maar één keer gebruikt worden om zich te registreren.
Op het moment van registratie verbindt de Koper zich ertoe enkel correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. Het waarborgen van de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de Koper.
Foutief doorgegeven    leveradressen zijn verantwoordelijkheid van de koper en kunnen in geen geval aanleiding geven tot extra kosten.

De Koper krijgt een login toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot het persoonlijk account. Elke koper die geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door hiervan melding te doen per mail naar info@moments.be.

 1. Privacy

Wij verzekeren de kopers en geregistreerde klanten ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de koper tijdens zijn/haar online bezoek of tijdens het plaatsen van een bestelling worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Sophie Obin.

Sophie Obin verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. U kan dit hier nalezen.

 1. Online verkoopovereenkomst

MOMents.be, met name Sophie Obin stelt de Koper een online webshop ter beschikking die aangeboden producten voorstelt. De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de foto’s, tekst en specificaties kan MOMents.be hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, deze worden bovendien aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de koper. De aangegeven actieprijzen zijn slechts van kracht zolang de voorraad strekt.

De verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen te alle tijde te wijzigen door ze online te publiceren maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende prijzen op het moment van de bestelling.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De Verkoper behoudt zich het recht om de bestelling van de koper te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de koper totdat het probleem is opgelost.

 1. Bevestiging en betaling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

De koper verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Je bestelling en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en we goedkeuring ontvangen hebben voor je betalingstransactie.
In geval van weigering van toestemming tot betaling, behoudt de verkoper zich het recht om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich tevens het recht om een bestelling te weigeren van een koper die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

In geval van onbeschikbaarheid van een product, zullen we je zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 1. Verzending en levering

De levering gebeurt pas na bevestiging en ontvangst van je betaling. De aangekochte goederen worden in de mate van het mogelijke vanaf het tijdstip van de individuele orderbevestiging geleverd volgens onze verzendingstermijnen.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Koper is aangegeven via het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de Koper in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Standaard levering binnen de 2 à 3 dagen.
Voor gepersonaliseerde artikelen kan er een levertermijn van 5 à 7 dagen verwacht worden.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van ons of van de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan je worden terugbetaald.

 1. Beschadiging

Bij de levering kan je een overzicht van je bestelling vinden. In het geval dat één of meerdere van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet je ons als Koper volgens de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden binnen de 5 kalenderdagen na levering op de hoogte stellen.
Vanaf het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst gaat het risico op de aangekochte goederen over op de koper.

Elke melding die niet volgens de gedefinieerde regels vermeld in artikel 9 en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Koper.

 1. Garanties en klachten

We doen steeds ons uiterste best en hopen dat al onze klanten te alle tijde tevreden zijn! Mocht je toch klachten hebben over onze producten en diensten kan je ons contacteren via info@moments.be. We proberen alle klachten binnen de week, 9 dagen, te behandelen.

Zoals vermeld in artikel 8 ben je als Koper ertoe gehouden ons via mail op info@moments.be te verwittigen wanneer de goederen schade vertonen. Je voorziet in deze mail de nodige beschrijving van de schade en foto’s van de gebreken. Dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering van je bestelling. MOMents.be verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn je de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die door de Belgische wetgeving worden opgelegd.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 1. Beschikbaarheid en voorraad

Onze goederen worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
Indien bij het verwerken van je bestelling zou blijken dat een door de Koper aangekocht goed niet meer voorradig is, verbindt MOMents.be zich ertoe om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen de Koper op de hoogte te brengen.

De Koper is verantwoordelijk voor het aanleveren van zijn rekeningnummer na de kennisgeving door de Verkoper zodat deze een creditnota en terugbetaling van het bedrag kan voorzien binnen de veertien (14) dagen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de Koper zou nalaten zijn rekeningnummer zoals bovenstaand te bezorgen.

De Koper kan geenszins beroep doen of aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

 1. Herroepingsrecht

De Koper kan de aankoop van een product annuleren zonder opgave van motief of zonder betaling van een boete indien dit binnen de veertien (14) dagen doorgegeven wordt. Dit op voorwaarde van het voldoen aan onderstaande modaliteiten.
De verzendingskosten en het risico van terugsturen zijn volledige ten laste van de Klant. Bij annulatie en goede ontvangst van de ongeopende goederen betaald MOMents.be de aankoopprijs van het product terug.

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van levering, na melding van de retour per mail via info@moments.be en in de originele verpakking.

Niet geldig voor producten die voldoen aan volgende uitzonderingen:    
– Producten die beschadigd zijn door toedoen van de klant of zich niet meer in originele staat/verpakking bevinden.
– Gepersonaliseerde producten alsook producten die sporen bevatten van gebruik.
– Promo artikelen, actieprijzen en kortingsartikelen.

Alle producten dienen ongedragen, ongewassen en ongebruikt te zijn.
De producttags van de producten mogen niet verwijderd zijn.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Template formulier herroeping via mail naar info@moments.be        

Onderwerp e-mail: Formulier Herroeping artikel

Sophie Obin
Abbeloos 15
8720 Dentergem
België
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0562.822.308
E-mail: info@moments.be
Telefoon: +32 473 58 01 26

Ik/Wij stel(len) u hierbij op de hoogte van mijn/onze herroeping van de overeenkomst betreffende het goed zoals hieronder vermeld:
________________________________
________________________________
________________________________                                                                      

Besteld op                                 en ontvangen op : __________                       

Ordernummer:                          Reden van retour:                                          

Naam van de consument(en): __________                                                                 

Adres van de consument(en): __________                                                                 

Datum: __________                

 1. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. Hieronder vallen productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 14 dagen duurt kan de Koper zijn bestelling annuleren en zal MOMents.be het aankoopbedrag terugbetalen.

 1. Aansprakelijkheid

Eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website en webshop bieden geen recht op het ontstaan van een schadevergoeding. MOMents.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het overdragen van virussen of malware via ons platform.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.